top of page

הודעת פרטיות

תקף מיום:   1/1/24

פורסם ביום: 19/2/24

 

ד.ש המרכז לטיפול רגשי בע"מ (דרור לנפש)

 

אנו מייחסים חשיבות עליונה לפרטיותכם, וחשוב לנו שתדעו את המדיניות שלנו בנודע לשימוש במידע הפרטי שלכם. לפיכך אנו מפרסמים את הודעת הפרטיות הזו, המכילה מידע ופרטים לגבי האופן שבו אני מעבדים מידע פרטי.

 

​עצם מסירת המידע על ידך לחברה ו/או שימוש באתר, מהווה הצהרה מצידך שקראת את המדיניות ותנאי השימוש והינך מסכים להם. במקרה שדרושה הסכמה ספציפית על פי החוק החל, נבקש הסכמה זו בנפרד.

הגדרות

 

"מטופל" – מי שמטופל על ידי מטפלים של המרכז או מתעניין בהליך טיפולי על ידי מטפלים של המרכז.

"מטפל" – מטפל המעניק טיפול למטופלים אשר הופנו אליו על ידי המרכז, מטפל המעוניין לקבל הפניות של מטופלים דרך המרכז, או מטפל המנוי לשירותי המרכז.

"משתמש" – מי שגולש באתר המרכז שכתובתו: www.drorlanefesh.com.

"חוקי הגנת הפרטיות" - משמע חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, התקנות שהותקנו ו/או שיותקנו מכוחו לרבות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017, וכן הנחיות הרשות להגנת הפרטיות, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

"מידע פרטי" - כהגדרתו בחוקי הגנת הפרטיות, וכן כל מידע שניתן לזהות באמצעותו, במישרין או בעקיפין, אדם פרטי באופן ייחודי. "מידע" ו"מידע רגיש" אף הם כהגדרתם בחוקי הגנת הפרטיות.

"עיבוד" או "שימוש" – כל פעולה המבוצעת על מידע פרטי או באמצעות מידע פרטי, לרבות: אחסון, שמירה, העברה, מתן גישה ו/או העמדה לרשות אחר, תיקון, אנליזה, סיכום, תרגום, ניתוח והעתקה וכיוצא באלה.

באם הינך מטפל או עובד של המרכז, קיימת מדיניות פרטיות ייעודית ביחס לטיפול המרכז במידע הפרטי שלך מתוקף תפקידך כאמור.

 

איזה מידע ייאסף עלי ולאיזה מטרות?

 

המרכז עשוי לאסוף ולאחסן כל מידע, נתונים, ופרטים אחרים שימסרו על ידך בין אם באופן אקטיבי ובין אם באמצעות גלישה באתר. המידע שייאסף על ידי המרכז יכול שיכלול מידע אישי, ובכלל זה את פריטי המידע הבאים:

 

מידע שנמסר על ידי המשתמש / הספק

 • נושא המידע

 • האירוע/נקודת זמן לאיסוף המידע

 • קטגוריות של מידע אישי אודות נושא המידע

 • מטרות העיבוד

 • משתמש באתר

 • השארת פרטים לצורך הצטרפות לרשימת תפוצה

 • כתובת דוא"ל

 • שליחת חומרים שיווקיים

 • מטופל

 • בעת השארת פרטי יצירת קשר באתר

 • שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, סיבת הפנייה.

 • יצירת קשר עם המטופל לצורך בירור סיבת הפנייה.

שליחת הודעות דואר אלקטרוני ומסרים מיידיים פרסומיים, במידה ולא הבעת את התנגדותך לכך ו/או מסרת את הסכמתך לכך ו/או  לא ביקשת שנסיר את פרטיך מרשימות התפוצה שלנו, לפי העניין ועל פי דין

 

מטופל בעת הפנייה למטופל בהמשך להשארת פרטים באתר:​

 • שם פרטי ושם משפחה,  מספר טלפון, כתובת דוא"ל, סיבת הפנייה.

 • בירור סיבת הפנייה לטיפול.

 • התאמת סוג טיפול למטופל הן בהיבט הרגשי והן בהיבט לוגיסטי.

 

מטופל בעת תיאום טיפול:

 • אמצעי תשלום

 • ניהול תשלומים והנהלת חשבונות

 

מטופל במהלך הפגישות הטיפוליות:

 • כל מידע אשר נמסר על ידי המטופל למטפל

 • לצורך מתן טיפול מיטבי

 • לצורך דיווח לרשויות במידת הצורך ועל פי כל דין

 • לצורך מעקב על התקדמות הטיפול

 • לצורך דיווח לרשויות / גורם מפנה אחר ככל הנדרש.

 

ספק בעת התקשרות עם המרכז:

 • שם הספק, תחום עיסוקו, רישיונות רלוונטיים, פרטי יצירת קשר, פרטי חשבון בנק.

 • לצורך בדיקת רישיונות הספק

 • לצורך ביצוע תשלומים לספק

 • לצורך שמירה על קשר רציף עם הספק

מידע שהמטפל מוסר לצוות המרכז באשר למטופל

 

לאורך תקופת הטיפול יכול כי המטפל ישתף את הצוות הטיפולי של המרכז במידע שהובא לידיעתו על ידי המטופל, התקדמות הטיפול, קשיים בטיפול, ואף יקיים היוועצות עם הצוות הטיפולי באשר להמשך הטיפול במטופל. מטרת השיתוף במידע במסגרת הצוות הטיפולי של המרכז היא סיוע הדדי של המטפלים זה לזה על מנת לשפר את טיב הטיפול הניתן למטופלים.

מידע שמתקבל במרכז מרשויות הרווחה או מרכזי טיפול אחרים

בעניין מטופלים המופנים למרכז על ידי רשויות הרווחה ו/או מרכזי טיפול אחרים, יימסר למרכז מידע באשר למטופל כגון: שם מלא, שמות ההורים, גיל, תעודת זהות, כתובת, מספר טלפון, מצב משפחתי, גיל, סיבת ההפניה לטיפול. מידע זה נאסף על מנת להתאים למטופל את הטיפול המיטבי.

מידע שאנחנו אוספים באמצעות השימוש של המשתמש באתר

במהלך גלישה באתר שלנו, אנו אוספים ומעבדים מידע שנוצר או נאגר באופן אוטומטי בעת השימוש, בין היתר על ידי שימוש ב"עוגיות" (לפרטים נוספים בקשר ל"עוגיות" אנא ראו להלן),ובכלל זה מסכים שבהם ביקרת, כפתורים וקישורים שנעשה בהם שימוש, לוג שימוש בשרת האפליקציה ו/או האתר, כתובת IP, סוג המכשיר, מערכת ההפעלה והדפדפן בו אתה עושה שימוש. אנחנו משתמשים בנתונים אלה ובמידע האחר המפורט לעיל כדי לספק, לפתח, להעשיר, להתאים אישית ולשפר את האתר, בהתבסס על ההעדפות, דפוסי השימוש והאינטראקציות של המשתמשים עם האתר; לבצע מחקר, בנוסף למטרות אנליטיות וסטטיסטיות (כמו לנתח נטיות, לבצע אופטימיזציה של תזרים ממשק המשתמש); לגלות, למנוע או בדרך כלשהי להתמודד עם מרמה, נושאי בטחון ונושאים טכניים, וכדי לשפר את התוכן של האתר.

אין לך חובה משפטית לספק לנו מידע כלשהו מהמפורט לעיל. עם זאת, ככל שתבחר שלא לחלוק איתנו מידע מסוים, ייתכן שהדבר יפגע בטיב הטיפול המוענק לך על ידי מטפלי המרכז, ו/או ימנע בעדך שימוש באתר ו/או שימוש תקין ומלא באתר, ככל שהמידע האמור הינו נחוץ לצורך הפעלתו התקינה.

כיצד ייעשה שימוש במידע שלי?

בנוסף למטרות הספציפיות שמפורטות לעיל ביחס לסוגי המידע השונים שאנו מעבדים, המרכז יהא רשאי לעשות שימוש במידע הפרטי של המשתמשים, המטופלים והספקים בין בעצמו ובין באמצעות צדדים שלישיים כמפורט להלן:

לספק את השירותים הניתנים באמצעות האתר;

לספק תמיכה ושירות למשתמשים;

לספק חומרי שיווק ומסרים פרסומיים מותאמים אישית (בכפוף להסכמת הנמען ככל שנדרשת על פי חוק בקשר עם שליחת דברי פרסומת). למשתמש ידוע, כי זכותו בכל עת לבקש להפסיק לקבל דבר פרסומות מהמרכז.

ניתוח מידע סטטיסטי (אנונימי) לצורך שיפור פעילות האתר.

נוסף על האמור לעיל, אנו נעשה שימוש במידע הפרטי למטרות הבאות, וככל שהדבר יהיה נחוץ על פי שיקול דעתו בתום לב של המרכז: (1) על מנת לאפשר התגוננות או ייזום הליך משפטי, או על פי צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית או בכל מקרה של מחלוקת, או הליכים משפטיים מכל סוג בין כל סוג של משתמש או מטופל או ספק לבין המרכז או בין המשתמש/ מטופל/ ספק לבין בתי עסק ו/או משתמשים אחרים/ מטופלים או ספקים; (2) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו, לרבות חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות; לרבות במקרים בהם המרכז מאמין באופן סביר שהמשתמש או המטופל או הספק עשה שימוש לרעה בזכותו להשתמש בשירות, או עשה מעשה, או מחדל, שהמרכז מאמין באופן סביר כי הוא מפר כל דין, כללים או תקנות רלוונטיים. המרכז רשאי לשתף את המידע האישי של המשתמש או המטופל או הספק במקרים אלה עם רשויות אכיפת החוק ועם רשויות מוסמכות אחרות ועם כל צד שלישי כפי שיידרש על פי דין על מנת לטפל בכל תוצאה של מעשה עוולה אזרחית או מעשה פלילי של משתמש או מטופל או ספק; (3) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, בבעיות אבטחה או בבעיות טכניות או על מנת למנוע פגיעה גופנית או נזק לרכוש לאחרים; (4) על מנת להשיב לבקשות תמיכה ופניות של המשתמש; (5) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של המרכז, של המשתמשים שלו או של הציבור הכללי; (7) אם וכאשר המרכז יעבור שינוי בשליטה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כל או עיקר נכסיו או במקרה שבו המחה או העביר המרכז את  פעילותו וכתוצאה מכך את זכויותיו וחובותיו כלפי כלל המשתמשים/ מטופלים/ ספקים לצד שלישי; או במקרה של הליכי גילוי נאות לקראת עסקאות כאמור או לקראת עסקאות מימון של המרכז כגון השקעה או הזרמת הון אחרת למרכז (8) לשם מתן ו/או השלמת שירות עבור המשתמש/ המטופל או הספק, מניעת נזק או פתרון תקלות; (9) על פי אישור מפורש של המשתמש/ מטופל/ ספק לפני הגילוי. למען הסר ספק, המרכז רשאי לגלות מידע שאינו מידע פרטי או סודי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתו המלא.

למי עוד יימסר מידע עלי? כיצד אנחנו משתפים את המידע האישי עם צדדים שלישיים

 

המרכז אינו מוכר, מחכיר או משכיר את המידע הפרטי של המשתמשים, המטופלים או הספקים לצדדים שלישיים לשימושם לצורך מטרותיהם.

ככל שמטפל של מטופל יסיים את התקשרותו עם המרכז והמטופל סיים / יסיים את הטיפול עימו, או יחליט להמשיך בטיפול עימו כמטפל עצמאי, ימסור המרכז את המידע הקיים בידיו אודות המטופל, לידי המטפל, וזאת לבקשת המטפל.

נוסף על האמור, המרכז יעשה שימוש בספקי משנה לשם מתן השירותים ויעביר אליהם מידע פרטי של המשתמשים/ מטופלים או ספקים, ככל שדרוש לצורך פעילות המרכז, והכל בכפוף להתחייבויות של אותם קבלני משנה כלפי המרכז להגן על פרטיות ובטחון המידע, ולא לעשות שימוש במידע אלא למטרת מתן שירותיהם למרכז. בהתאם לאמור אנו נעביר מידע לספקיות בתחום פלטפורמות שיווק וניהול מידע לקוחות CRM, ספקיות שירותי סליקה, ספק שירותי אחסנה בענן, ספקי ניהול דטה בייס, ספק שירותי אותנטיקציה וניהול הרשאות גישה, שירותי ניהול תמיכה ושירות לקוחות, ספקי שירותי הודעות מיידיות (כגון הודעות סמס או צ'ט), ספקי שירותי מיקום, ספקי שירות אנליטיקה וניתוח נתונים, ספקי שירותי ייעוץ כלכלי, מיסוי וחשבונאות, וייעוץ  משפטיים בקשר עם ניהול האופרציה. מרבית הספקים כאמור מעבדים את המידע הפרטי שלכם בישראל ו/או באירופה ואולם אפשר שהמידע יאוחסן במדינות אחרות ובכלל זה גם בארצות הברית, והנך מסכים להעברת המידע האישי שלך אל מחוץ לישראל כאמור. ראה גם סעיף 4 לענין זה.

המרכז רשאי לשתף במידע אישי גם חברות בנות, חברות אחיות וחברות אם, ככל שאלו יהיו קיימות בעת הרלוונטית, ובלבד שהדבר יתבצע לצורך המטרות המפורטות במדיניות זאת.   

במקרה של שינוי בבעלות על המרכז שלנו, באמצעות מיזוג ו/או רכישה, כל המידע האישי אשר מעובד על ידינו יועבר להחזקתו של הרוכש או המרכז לאחר המיזוג.

מלבד הנאמר לעיל, או כפי שנדרש על פי חוק, איננו משתפים מידע אישי שניתן לזהותו עם צדדים שלישיים.

ייתכן ונשתף מידע אנונימי ומצטבר עם צדדים שלישיים לצורך שיפור השירותים שלנו, ניהול ניתוח עסקי, אינטליגנציה עסקית או למטרות עסקיות אחרות.

 

העברות נתונים ועיבוד גלובלי

 

מדוע מעבירים את המידע בין מדינות? היות שאנו פועלים בסביבה בינלאומית במקרים מסוימים נדרשת העברת המידע הפרטי שלך בפלטפורמה לצורך עיבוד במערכות אשר נמצאות במדינות אחרות על ידי ספקים שלנו. אנחנו עשויים לעשות זאת למטרות שהגדרנו לעיל בפרק "כיצד אנחנו משתפים את המידע האישי עם צדדים שלישיים"; כיום ספקי השירות שלנו מעבדים את הנתונים בישראל, אירופה וארה"ב.

אמצעים שאנו מיישמים על מנת להבטיח את רמת ההגנה הנאותה על המידע כאשר הוא מועבר למדינות אחרות:

העברה למדינות אשר האיחוד האירופי מכיר בהן כמדינות אשר ניתן להעביר אליהן מידע פרטי.

שימוש בהסכמי אבטחת מידע והגנת פרטיות עם צדדי ג' המקבלים מאיתנו מידע פרטי, המבטיחים עמידה בסטנדרטים נדרשים של טיפול במידע הפרטי והגנה עליו.

הסכמה. בהעדר אישור האיחוד האירופי למדינה מסוימת כמפורט בסעיף 4.2.1 לעיל או בהעדר הסכמים כאמור עם צדדי ג' מסוימים כאמור בסעיף 4.2.2 לעיל, או בהעדר היתר אחר או חריג אחר בחוק המתיר העברת המידע אל מחוץ לגבולות ישראל, אנו נעביר את המידע כאמור בהתבסס על הסכמתך. באמצעות השימוש בפלטפורמה, הינך מבין ומסכים להעברת המידע הפרטי שלך מישראל למדינות אחרות, לצדדים שלישיים ולמטרות אשר מפורטים בהודעת הפרטיות  לעיל.

 

למשך כמה זמן נחזיק את המידע האישי שלך?

 

אנחנו שומרים את המידע הפרטי של המשתמש בכפוף למשך שמירת הזמן המקסימלית הקבועה במדיניות שמירת וביעור המידע שלנו כפי שתהא בתוקפה מעת לעת, ובכפוף לזכויות המשתמש לבקש את מחיקת המידע שלו, ככל שישנן על פי חוק. 

מובהר כי על אף האמור לעיל, אנחנו רשאים לשמור את המידע הפרטי ולהשתמש בו לפי הצורך למטרות הבאות: 1. לעמוד בהתחייבויות המשפטיות והרגולטוריות שלנו 2. לפתור ו/או לנהל סכסוכים 3. לאכוף את ההסכמים שלנו. כמו כן אנו רשאים לשמור מידע אנונימי ומצטבר ולהשתמש בו, כולל באמצעות בינה מלאכותית (למשל, לצורך אימון אלגוריתמים) על מנת לנתח ביצועים ולמטרות אנליטיות, וכן לשיפור המוצרים והשירותים, ללא הגבלת זמן.

 

מדיניות העוגיות שלנו

 

במהלך השימוש באתר ייעשה שימוש בטכנולוגיות לאיסוף מידע וניטור שימוש, כגון - Cookies, כלומר קבצים אשר מאחסנים מידע מסוים בדפדפן או במכשיר הקצה של המשתמש, והמאפשרים לזהות את הדפדפן ומכשיר הקצה של המשתמש או לאסוף מידע בדבר מאפייני המכשיר, הדפדפן והרשת שלך, וכן מאפיינים הקשורים לאופן השימוש באתר, וכן להתאים תכנים ופרסומות באתרים אחרים למשתמש. ייתכן וה- cookies  יהיו מטעם צדדים שלישיים כגון דפי סליקת כרטיסי אשראי, שירותי אנליטיקות שאנו מיישמים לצורך ניתוח הביצועים שלנו. מרבית המכשירים מאפשרים לבצע שינויים בהגדרות ביחס לCookies, לחסום קבלה של Cookies או לקבל התראות לפני אחסונם. עם זאת, אם תמחק את קבצי ה- Cookies או לא תאפשר את אחסונם, ייתכן שהדבר יפגע בשימושך באתר. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במכשירך.

תוכל לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כדי למחוק עוגיות שכבר הוגדרו ולא לקבל עוגיות חדשות. כדי ללמוד יותר על נושא זה, בקר בדפי העזרה של הדפדפן שלך. תוכל למצוא מידע שימושי גם כאן: https://www.allaboutcookies.org. כדאי לדעת שאם תמחק עוגיות או לא תסכים לקבלן, ייתכן ולא תוכל להשתמש בכל המאפיינים שאנו מציעים, לא תוכל לשמור את ההעדפות שלך וחלק מהדפים שלנו לא יוצגו כראוי.

 

 

זכויות נושאי המידע ביחס למידע אישי שלהם

הינך זכאי לעיין במידע האישי שלך המוחזק על ידי המרכז וכן לבקש לתקנו אם אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן.

תוכל לממש זכויות אלה במידה וזכויות אלה רלוונטיות אליך באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת privacy@drorlanefesh.com או בכל אחד מפרטי ההתקשרות המופיעים באתר המרכז. אנו מתחייבים לענות לפנייתך במסגרת הזמן המצוין, בהתאם לחוק החל. למרות שנשקיע מאמצים סבירים כדי להיענות לבקשותיך, במקרים מסוימים ייתכן ונחליט כי אין בסיס לבקשתך או שאינך זכאי למימוש זכות מסוימת על פי החוק החל. במקרים אלה אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות את בקשתך. ייתכן כי נצטרך, כתנאי מקדים למילוי בקשה כלשהי, לאשר את זהותך, וזאת נעשה בכך שנבקש ממך לספק פרטי מידע או זיהוי מסוימים, כדי להבטיח את הגנת הפרטיות של כל נושאי המידע.

הינך מתבקש לשים לב לכך שייתכן וחלק מזכויות אלה תהיינה מוגבלות במקרה שהמידע יהא פטור מגילוי בגין סיבות משפטיות או חובות סודיות מקצועית.

 

בטחון

 

המרכז מיישם אמצעים טכניים, טכנולוגיים וארגוניים על פי המקובל בתעשייה על מנת להגן על המידע הפרטי של המשתמשים / מטופלים/ ספקים שלו מפני גישה בלתי מורשית, דלף, ולהבטיח את סודיות, שלמות וזמינות המידע, בין השאר באמצעות התקשרות עם קבלני משנה אשר מיישמים אמצעי אבטחה טכניים, לוגיים וארגוניים נאותים ביחס לסיכון הגלום בעיבוד המידע הפרטי. עם זאת, המרכז אינו יכול לערוב, שהאתר ומאגרי המידע הקשורים אליו יהיו חסינים מפני שימוש לא ראוי או שימוש לרעה של גורמים אחרים, ולכן אינו יכול לערוב לכך שלעולם לא יקרה מקרה של גישה לא מורשית למידע האמור.

 

ילדים

 

המרכז אינו אוסף ביודעין מידע אישי מקטינים מתחת לגיל 16 דרך האתר, ללא קבלת הסכמה מתאימה. במקרה שנודע להורה או לאפוטרופוס כי הילד שלו/ה מסר לנו מידע אישי שניתן לזהותו דרך האתר ללא הסכמתו, עליו/ה ליצור קשר עם המרכז לפי פרטי ההתקשרות בהמשך. במקרה שייוודע לנו כי ילד מתחת לגיל 16 מסר לנו מידע אישי שניתן לזהותו, נמחק מידע זה מהקבצים שלנו, אלא אם כן נקבל הסכמה משביעת רצון מהורה או אפוטרופוס. שימוש בפלטפורמה על ידי אפוטרופוס או הורה, בעבור ילדו הקטין, מהווה הסכמה מכללא לעיבוד המידע הפרטי של הקטין על ידי המרכז בהתאם להודעת פרטיות זו.

 

תיקון המדיניות

 

לחברה יש זכות לשנות מדיניות פרטיות שלה ומשכך את הודעת הפרטיות הזו בכל זמן. גרסאות מעודכנות יפורסמו באתר הבית של המרכז. המשך השימוש באתר לאחר פרסום גרסה מעודכנת של מדיניות הפרטיות, מותנה בהסכמה של המשתמש לגרסה המעודכנת של מדיניות הפרטיות /סמכות ודין שיפוט. על מדיניות פרטיות זו יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להתקשרות נשוא מדיניות פרטיות זו, תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.

 

יצירת קשר. נשמח לשמוע את דעתכם, ולענות על שאלותיכם בנושאי הודעת הפרטיות. אנא כתבו לנו דוא"ל tech_support@drorlanefesh.com.

bottom of page